Tells it like it is: Narcolepsy

https://m.youtube.com/watch?v=gyMHz7iH-NE